Projectes europeus Erasmus +

Des de fa tres cursos, l’Escola Les Carolines ha iniciat un camícap a la internacionalització com a part del currículum per al nostre alumnat, i com una bona experiència de formació per al professorat. Internacionalització no entesa tan sols com un valor de mercat de treball, sinó com un valor en sí mateix. Si la nostra ciutadania poseix les competències necessàries per a enfrontar-se a un món cada vegada més internacional en el conjunt de la societat es veurà beneficiada, i també la societat europea i la societat global es veuran cada vegada més diverses i per tant, més enriquides.

D’aquesta manera, l’escola com a institució, té el repte d’ampliar les xarxes locals i internacionals i augmentar la cooperació mitjançant projectes comuns.

Per què endisar-nos doncs en un programa Erasmus +?

Els programes Erasmus + ofereixen als centres educatius oportunitat finançades per participar en activitats internacionals, per al centre, per a l’alumnat, per al professorat i per a la comunitat en la seua totalitat. A més d’una clara millora del procés d’ensenyament-aprenentatge (que inclou una major presència de l’aprenentatge interdisciplinari o l’us de les noves tecnologies a l’aula, entre d’altres), cooperant en aquesta millora amb altres centres europeus i organitzacions.

A més, aquests tipus de programes permeten als professionals de l’ensenyament i a l’alumnat col·laborar amb altres centres educatius associats en activitats educatives i aprendre de l’alumnat i el professorat visitant. L’alumnat va més enllà de l’aula i explora dades, coneixements i experiències de forma directa i immediata. D’aquesta manera, l’alumnat adquireix un coneixement intercultural i obté noves perspectives sobre el seu propi aprenentatge. L’alumnat pot col·laborar a través d’Internet i mitjançant les activitats eTwinning, que aporten oportunitats de millora pel que fa a les capacitats interpersonals, lingüístiques i tecnològiques.

Trobem també, a partir de l’experiència de participació en els programes Erasmus +, un manera eficaç d’estimular l’equip de professorat, doncs a través de les diferents activitats i mobilitats, el professorat adquiereix ferramentes i nou mètodes d’ensenyament-aprenentatge, a més de l’oportunitat d’analitzar pràctiques docents i educatives diferents.

La participació en activitats internacionals sol ser un indicador de que un centre educatiu és ambiciós i atractiu per a estudiar o per a treballar. Sovint, els programes Erasmus + donen la possibilitat de posar en pràctica nous mètodes de treball que incrementen la influència i l’estatus del centre.

Erasmus+ constitueix un mitjà per dur endavant l’aprenentatge i l’ensenyament, més enllà del context habitual del centre, projectant la seua imatge cap a l’exterior i fomentant la col·laboració amb entitats locals de caire social o polític, així com amb altres membres de la comunitat educativa.

WOMEN IN ART

WOMEN IN ART. BREAKING THE INVISIBILITY LOOP
LES DONES EN L’ART.  TRENCANT EL BUCLE DE LA INVISIBILITAT

Women in art es tracta d’un projecte Erasmus+ KA229 d’Intercanvi de bones pràctiques amb mobilitat d’alumnat d’Educació Primària (de 10 a 12 anys) coordinat per l’Escola Les Carolines (Cooperativa Valenciana d’ensenyament).

Els principals objectius d’aquest projecte són d’una banda, trencar els estereotips de gènere i visibilitzar les dones artistes europees mitjançant l’inclusió d’aquestes al al currículum d’educació artística a nivell de primària per poder desfer el cercle d’invisibilitat escola-societat, i així promoure la visibilitat i reconeixement de les dones artistes a la nostra societat futura, i d’altra banda ampliar la mirada de l’alumnat i professorat cap a l’art.

Participa l’alumnat de cinqué de primària de quatre escoles europees, de Grècia (Florina), Polònia (Lubon), Itàlia (Bari), Espanya (València), com a escola coordinadora del projecte. Amb una durada de dos cursos escolars 2018/2019 – 2019/2020, compren mobilitats del professorat de les altres escoles a la nostra per tal de rebre formació, tres mobilitats del nostre professorat i alumnat a Grècia, Itàlia i Polònia, i finalment una última mobilitat de professorat i alumnat de Grècia, Itàlia i Polònia a València.

La finalitat de les mobilitats amb l’alumnat és la formació d’aquest al voltant de dones artistes locals o tècniques arrelades a aquestes, com ara l’art audiovisual, l’escultura amb tèxtils o el gravat. Nosaltres ens encarregarem de transmetre els nostres coneixement sobre la ceràmica.

 

poster copia

SOLE

SOLE: Self organised learning environment (Entorns d’Aprenentatge Autoorganitzats)

El projecte es basa en la idea del professor Sugata Mitra de la Universitat de Newcastle, de crear Entorns d’Aprenentatge Autoorganitzats. Aquesta proposta implica un canvi en el paper del docent, ja que aquest ja no és un mer transmissor de continguts, sinó que és el responsable de plantejar reptes a l’alumnat, mitjançant la formulació de Big Questions (grans preguntes que en un ambient de recerca i creativitat l’alumnat ha de resoldre).

En aquest procés la intervenció del professorat ha de ser mínima, apostant així per una educació mínimament invasiva. El principal repte per al professorat en aquesta metodologia és trobar una Big Question que siga motivadora. Poden ser preguntes obertes que no tinguen una única solució, que permeten diversos enfocaments. Els alumnes organitzats en xicotets grups i amb el suport de les TIC comencen una recerca i comparteixen coneixements, col·laboren, argumenten, discuteixen, s’ajuden els uns als altres per a respondre a la Big Question plantejada.

Des de l’escola estructuràrem aquestes sessions i dissenyàrem un cartell que va servir de guia per a totes les escoles participants. En el qual s’indiquen els passos, el tipus d’agrupació, i el temps que han de dedicar per a cada pas del procés.

OUTDOOR ACTIVITIES

Move, sing and spy under the same sky és un Projecte Europeu KA229 destinat a l’intercanvi d’experiències del professorat d’infantil pel que fa a les activitats a l’aire lliure. Hongria és la coordinadora d’aquest projecte en el que nosaltres participem com a escola sòcia junt a altres cinc escoles de diferents països europeus com ara  Lituania, Turquia, Finlàndia i Suècia. Tindrà una durada de dos anys i consistirà en la mobilitats de part del professorat per intercanviar experiències que cada escola fica en marxa amb l’alumnat més xicotet segons les diferents estacions de l’any, les seues característiques climàtiques…

L’objectiu del projecte és cooperar per innovar i compartir bones pràctiques amb els recursos naturals del propi territori a més d’augmentar la sensibilitat dels infants cap al medi ambient. El projecte preten crear activitats on es treballe l’art, la natura i l’educació física.  Les mestres visitaran les diferents escoles observant i vivint de primera ma activitats dissenyades per realitzar fora de les aules. La nostra escola rebrà la seua visita en maig d’aquest curs i ens voran en acció amb les activitats del Dia de l’Aire Lliure que organitzen l’etapa d’infantil i primer cicle.

CAT 1984

El nostre concepte “1984-CAT” inscrit en un projecte Erasmus Plus KA229, ofereix un producte original: un musical sobre Arts i tecnologia. La novel·la “1984”, escrita per George Orwell, és un text distòpic sobre un món en què les persones s’han convertit en víctimes de la vigilància omnipresent i de la propaganda. Les dues escoles participants, Les Carolines i Gymnasium Ernestinum, adapten la novel·la als reptes de l’era digital per ensenyar als nostres alumnes (de 13-17 anys, provinents de diferents contextos socials i culturals) competències del segle XXI sobre les xarxes socials, la vigilància i privacitat de dades. El musical emergent al final es posarà en escena a València (Espanya) i Coburg (Alemanya).

Les Carolines té un perfil clar de centre sensibilitzat i amb una ampla experiència en el treball artístic multisdiciplinar i el centre alemany compta amb un perfil clar basat en la tecnologia. La combinació de les dues capacitats ofereix sinèrgies, eixamplen els horitzons de cada escola, que entrena l’aprenentatge entre iguals, les habilitats lingüístiques i enforteix el sentiment de la comunitat i l’esperit d’equip.

CAT1984 Coburg