ABP/APS

Què és l’ABP?

En un procés d'Aprenentatge Tradicional

El professorat assumeix el rol d’expert o autoritat formal.

El professorat transmet la informació a l’alumnat.

El professorat organitza els continguts en exposicions d’acord a les característiques de la seua matèria.

L’alumnat és receptor passiu de la informació.

La comunicació del professorat és unidireccional.

L’alumnat treballa per separat.

L’alumnat absorbeix,transcriu, memoritza i repeteix la informació de cara a proves, com ara els exàmens.

L’aprenentatge és individual i de competència.

L’alumnat busca la resposta correcta per tal d’obtenir èxit a l’examen.

L’avaluació sol ser sumativa i el professorat n’és l’únic avaluador.

En un procés d'Aprenentatge Basat en Projectes

El professorat té el rol de facilitador, acompanyador, tutor o assessor.

L’alumnat pren la responsabilitat d’aprendre i interaccionar entre ell.

El professorat dissenya problemes oberts i reals, la qual cosa incrementa la motivació de l’alumnat.

L’alumnat es veu com a subjecte del seu propi procés d’aprenentatge.

L’Aprenentatge Basat en Projectes promou la realimentació entre alumnat i professorat i viceversa.

L’alumnat treballa en grups petits, amb tècniques de treball cooperatiu o col·laboratiu i aprenentatge entre iguals.

L’alumnat participa activament en la resolució del problema, identifica necessitats d’aprenentatge, cerca, investiga o critica.

L’alumnat crea el seu propi aprenentatge en un ambient cooperatiu i amb una finalitat comuna.

En l’Aprenentatge Basat en Projectes, el professorat ha d’evitar una resposta correcta i ajuda l’alumnat a formular preguntes, argumentar respostes, explorar alternatives i prendre decisions efectives.

L’alumnat avalua el seu propi procés així com també ho fan els altres membres de l’equip. El professorat ha d’avaluar una sèrie d’ítems en els que són tant importants el procés quant els resultats.

Quadre adaptat de Traditional vs PBL Classroom, Samford, 1999