Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES

En compliment amb el dret d’informació recollit en l’artícle 10 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació queden reflexades les següents dades: L’empresa titular del domini web és ESCOLA LES CAROLINES COOPERATIVA VALENCIANA (en endavant l’ESCOLA LES CAROLINES) amb domicili a aquests efectes a la Urbanització Lloma de la Verge, Carrer Morera 5, 46220, Picassent, València, i amb número de CIF: F46114039, telèfon 961232900 i amb correu electrònic: escola@lescarolines.com

USUARIS

L’accès i/o ús d’aquest portal de l’ESCOLA LES CAROLINES atribueix la condició d’USUARI/A, que accepta, des de l’esmenat accès les Condicions Generals d’Ús ací reflectides. Les citades Condicions seran d’aplicació independentment de les Condicions Generals de Contractació que en el seu cas resulten d’obligat compliment.

ÚS DEL PORTAL

https://www.lescarolines.com proporciona l’accès a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (en endavant, “els continguts”) a internet, pertanyents a l’ESCOLA LES CAROLINES o als seus llicenciats als quals l’USUARI/A puga tenir accés. L’USUARI assumeix la responsabilitat de l’ús del portal. Dita responsabilitat s’extén al registre que fóra necessari per accedir a determinats serveis o continguts.

En el registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual en serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple serveis de xat, fòrums de discussió o grups de notícies) que l’ESCOLA LES CAROLINES ofereix a través del seu portal, i amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, a no usar-los per (i) incòrrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans, (iii) provocar danys en els sistema físics i lògics de l’ESCOLA LES CAROLINES, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics, o qualsevol altre sistema físic o lògic que siguen susceptibles de provocar els danys abans esmentats; (iv) intentar accedir, i en el seu cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. l’ESCOLA LES CAROLINES es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o l’infantesa, l’ordre o la seguretat pública, o que, al seu judici, no resultaren adients per a la seua publicació. En qualsevol cas, l’ESCOLA LES CAROLINES no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través dels fòrums, xats o d’altres eines de participació.

PROTECCIÓ DE DADES

L’ESCOLA LES CAROLINES compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre per la qual s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica i normatica addicional vigent en cada moment, I vetlla per garantir un correcte ús i tracament de les dades personals de l’usuari. Amb aquesta finalitat, juntament a cada formulari de recollida de dades de caire personal, en els serveis que l’usuari puga sol·licitar a l’ESCOLA LES CAROLINES, farà saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seues dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions a tercers en el seu cas.

Així mateix, l’ESCOLA LES CAROLINES informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb fins comercials a cada moment.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L’ESCOLA LES CAROLINES per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seua pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imàgens, so, àudio, vídeo, software o textos; marques o logotips, combinació de colors, estructura i disseny, selecció de materials emprats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc) titularitat de l’ESCOLA LES CAROLINES o bé dels seus llicenciants.

Tots els dret reservats. En virtut d’allò disposat en els artícles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució, i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense la autorització de l’ESCOLA LES CAROLINES. L’USUARI/A es compromet a respectar els drets de la Propietat Intel·lectual i Propietat Industrial de l’ESCOLA LES CAROLINES. Podrà visualitzar els elements del portal, i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic, sempre i quan siga, únicament i exclusiva, per al seu ús personal i privat. L’USUARI haurà  d’abstenir-se de suprimir, alterar, el·ludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines de l’ESCOLA LA MASIA.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT.

L’ESCOLA LES CAROLINES no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol natura que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: errades o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts a pesar d’haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

MODIFICACIONS

L’ESCOLA LES CAROLINES es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa així com la forma en la que aquestes apareixen presentats o localitzats en el seu portal.

ENLLAÇOS

En el cas que a http//www.lescarolines.com es disposaren enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, l’ESCOLA LESCAROLINES no exercirà cap tipus de control sobre els esmentats llocs i continguts. En cap cas l’ESCOLA LES CAROLINES assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitut, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en algun d’aquests hipervincles o d’altres llocs d’internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

l’ESCOLA LES CAROLINES es reserva el dret a denegar o retirar l’accès al portal i/o els serveis oferits sense necessitat de preavis, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

L’ESCOLA LES CAROLINES perseguirà l’incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal, exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICONS I DURACIÓ

L’ESCOLA LES CAROLINES podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, sent degudament publicades com ací apareixen.

La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre l’ESCOLA LES CAROLINES i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als jutjats i tribunals de la ciutat de València.