L'Educació Primària

L'Educació Primària és l'etapa educativa que comprén dels sis als onze anys.

Durant els dos primers cursos és fonamental l'aprenentatge de les tècniques instrumentals bàsiques com ara la lecto-escriptura, el raonament lògic, el càlcul mental i la motricitat, perquè es converteixen en els suports imprescindibles per aprendre més i millor.

En aquesta etapa els xiquets i xiquetes abandonen la primera infància, deixen d'ésser els més menuts, i també poden organitzar-se millor per a jugar i treballar. Apareixen els primers grups d'amics i amigues que aniran consolidant-se amb el pas dels anys. Creixen i es potencien les capacitats d'aprenentatge, concentració, síntesi i investigació. Desenvolupen una maduresa física important.

En aquesta etapa el coneixement el construeix el mateix xiquet o xiqueta quan tracta de comprendre el seu entorn i actuar sobre ell.

Les línies bàsiques d'actuació a l'Escola són:

· Proporcionar un bon ambient en l'aula.

· Facilitar informació útil i establir relacions entre allò que ja

coneixen i el que és nou i desconegut.

 

· Afavorir l'observació, manipulació i experimentació.

 

· Donar una visió globalitzadora que permeta utilitzar coneixements de diferents àrees.

 

· Potenciar la cooperació i comunicació entre l'alumnat.

 

L'avaluació del procés d'aprenentatge en aquest cicle ha de ser contínua i formativa, és a dir, s'ha de valorar globalment tot el procés: actituds, procediments, conceptes, realització d'activitats, participació...

 

La mateixa avaluació ens dirà quins objectius cal recuperar, perquè no han estat encara ben assolits, tant a nivell individual com col·lectiu.

 

Realitzem una recuperació preventiva abans de les avaluacions amb aquella part de l'alumnat que presenta alguna dificultat.

 

Amb alumnes que no han superat uns determinats nivells establerts, es realitzen activitats de recuperació -individualment o en petits grups- mitjançant exercicis, treballs bàsics i explicacions sota la coordinació i assessorament del Gabinet Psicopedagògic.