Últimes places per a Infantil 1 i 2 Anys!!

l'Escola

Principis educatius:

Escola arrelada al Medi
Atenem un alumnat valenciano-parlant, i majoritàriament castellano-parlant, aconseguint la correcta parla i escriptura de les dues llengües, en un ambient d'estima per la cultura del nostre País.

Escola Activa
Fomentem que l'alumnat siga protagonista actiu de la seua formació, i no receptor passiu d'informació.

Escola Científica
Basem l'aprenentatge en una actitud crítica i no dogmàtica front a la realitat.

Escola Democràtica
Participem, en les decisions escolars, els pares i mares, professorat, alumnat i personal no docent.

Escola Ètica
Estimulem el respecte i la comprensió del món que envolta als xiquets i xiquetes.
 

Escola Ecologista
Potenciem l'equilibri mèdio-ambiental amb l'anàlisi crític de les actuacions de les persones sobre el nostre entorn i fomentem actituds positives que integren el desenvolupament humà amb la natura.

 Escola Integral

Desenvolupem la personalitat de l'alumnat en totes les seues facetes. Mantenim un procés educatiu personalitzat, amb un seguiment del nostre alumnat.

 Escola Coeducativa

Realitzem el procés educatiu sobre criteris coeducatius -llenguatge, gestos i actituds no sexistes-.

 Escola no Autoritària

Elaborem les normes de convivencia utilitzant el diàleg i la reflexió.

 

 

Objectius generals:

Proposar i realitzar activitats que estimulen el pensament científic i l'activitat investigadora.

Afavorir i potenciar les diferents formes d'expressió que possibiliten l'adquisició d'un estil personal de comunicació.

* Desenvolupar i canalitzar les accions escolars cap a un ambient democràtic que motive el respecte cap als demés: la justícia, el pluralisme i la solidaritat. 

* Promoure la formació d'una actitud crítica i creativa, sensible als canvis sòcio-culturals que esdevenen en el món actual.

* Potenciar el desenvolupament de conductes autónomes, mitjançant activitats que impliquen opcions, decisions i assumpcions de responsabilitat.

* Utilitzar la llengua i cultura del nostre País com a vehicle d'ensenyament.

* Aconseguir que l'alumnat castellano-parlant siga bilingüe.

* Incidir en les families per motivar-les, i d'aquesta manera fer-les col·laborar amb l'escola en el procés de normalització lingüística.