Informació General

1.- Les colònies

Les Colònies Escolars estan programades dintre de cada curs, des de l'Escola Infantil fins a Secundària, i tenen com a objectius fonamentals:

- Facilitar el treball de temes en un escenari real i amb una motivació diferent.
- Desenvolupar hàbits de convivència fora de l'hàbitat normal, sense el contacte diari amb la família, i perllongant el temps de relació amb els companys i companyes de la classe.

Per al desenvolupament de les colònies de cada classe s'han estudiat els dies i llocs convenients, així com les activitats específiques. Aquesta activitat comença als tres anys i finalitza en Quart de Secundària.

El pla de Colònies Escolars per cicles és el següent:

Educació Infantil

La duració de les colònies és de dos dies per a Infantil 3 anys i de tres dies per a 4 i 5 anys durant els mesos d'abril o maig. El mestre/a va acompanyat de dos auxiliars.
El lloc sol ser un alberg que puga permetre el desenvolupament d'activitats a l'aire lliure.
L'objectiu bàsic és posar als xiquets i xiquetes en contacte amb la Natura, així com estimular determinats hàbits personals.

Educació Primària

La duració de les colònies és de quatre o cinc dies entre els mesos d'abril a juny.
Els llocs triats per a realitzar les colònies escolars són, depenent del nivell, zones prop d'un poble, una granja escolar, escenaris de muntanya, platja i riu, on es puguen desenvolupar diferents tipus d'activitats i programes.
L'alumnat podrà així estudiar i viure en diferents ambients, conéixer el País Valencià, experimentar tècniques d'autosuficiència, a més a més de conviure amb tota la classe.

Educació Secundària

La duració de les Colònies és de cinc o sis dies en Primer, Segon, Tercer i Quart;
En Primer s'estudia un medi marí practicant espor de vela; en Segon un medi urbà; en Tercer el medi és de muntanya; i en Quart es realitza un viatge elegit per l'alumnat o un intercanvi amb altre país europeu. La convivència en un medi molt distint als visitats en Primària, i el saber desenvolupar-se amb total autonomia són els objectius principals d'aquesta etapa.

 

2.-Les Festes

Cada festa comporta tota una programació i metodología de treball que acabarà el dia de la celebració. Aquesta programació que de vegades comença uns quants dies abans de la festa, registra activitats de tallers, experiències, llenguatge, etc., i mai no queda reduïda sols al dia festiu. El nostre calendari contempla les següents festes:

                    El 9 d'Octubre - Festa de la Tardor - Nadal - Festa de l'Hivern.
                    Carnestoltes - Falles - Pasqua - Dia del Llibre.
                    Festa de la Primavera - Festa de Fi de curs - Festa de la Promoció.

 

3.-Curs de Natació

Perdre la por a l'aigua, saber nadar i aprendre diferents estils, són els principals objectius que l'Escola Les Carolines pretén desenvolupar amb el curs de natació.

El curs de natació comença als quatre anys, i l'alumnat es va familiaritzant amb un medi nou, desenvolupant la coordinació motriu des d'una nova perspectiva.

A partir de cinc anys l'objectiu principal que es treballa és el perfeccionament dels coneixements adquirits, aconseguint que tinguen un bon domini de les diferents modalitats de la natació.

Els cursets de natació són intensius, en sessions consecutives durant l'estació primaveral, ja que en aquestes edats la repetició d'exercicis constitueix una pràctica més efectiva que si es realitza de forma distant en el temps.

 

4.-Activitats de temps lliure

L'Escola Les Carolines oferta al seu alumnat activitats de temps lliure, aprovades pel Consell Escolar, com a possibles alternatives als jocs esportius i infantils convencionals que es realitzen al pati quan finalitza l'horari lectiu. Algunes de les activitats estan coordinades directament per l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes -AMPA-.

           Activitats Musicals i Artístiques: El cor escolar, Musicart, Dansa, Teatre

           Esportives: Judo, Ioga i escacs.

           Expressió Plàstica: Ceràmica, Cómic.

 

5.-Activitats d'estiu

Una vegada finalitzat el curs escolar, l'Escola Les Carolines ofereix a tot l'alumnat la possibilitat de participar en el programa d'activitats que es desenvolupa durant els últims dies del mes de juny i tot el mes de juliol i que anomenem: l'Aventura de l'Estiu.

Amb aquest programa l'Escola pretén donar servei a famílies que no tenen vacances durant el mes de juliol, i que a més a més volen que els seus fills i filles mantinguen una activitat diària.

El programa que es realitza el mes de juliol presenta un conjunt d'activitats majoritàriament lúdiques, les quals estan pensades per a dur-les a terme en reduïts grups i atenent a l'edat de cada xiqueta o xiquet.

Tallers d'informàtica, ceràmica, jocs, música, guitarra, anglès, dibuix, cuina, cançons, itineraris, i d'altres són algunes de les activitats de l'Aventura de l'Estiu.

Igualment, es reserva un temps per a les activitats de recuperació que l'alumnat puga necessitar.

El programa de juliol presenta les modalitats de matriculació per setmanes, atenent a les necessitats de cada família.

 

6.-Acció tutorial

L'acció tutorial Les Carolines abarca tres vessants: alumnat, claustre, pares i mares.

Alumnat

Les diferents tutories de l'Escola tenen previstes, al llarg del curs, la realització d'entrevistes personals amb l'alumnat. Així mateix, cada tutoria realitza totes aquelles tasques de recuperació que calguen, amb alumnes concrets, per iniciativa del tutor/a, alumne/a o atenent a recomanacions específiques del Gabinet Psicopedagògic. És també funció de la tutoria, l'estímul i motivació de les assemblees de classe, que són, a cada curs, el lloc de revisió i decisió interna. Aquestes assemblees repleguen tota la informació i els suggeriments que després passaran a l'assemblea d'escola.

Mares i pares

Cada tutoria realitza entrevistes prèvies amb els pares i mares d'alumnes del curs corresponent, per tal d'analitzar la situació concreta en la qual es troba cada alumne/a; i suggereix actituds o treballs a realitzar pels pares i mares dins l'ambient familiar. Anualment s'han establert un mínim de tres reunions entre pares, mares i mestres i gabinet psicopedagògic.
Trimestralment cada tutoria dóna un informe per cada alumne/a amb totes aquelles dades destacables, així com del seu nivell d'aprenentatge.

 

7.-Govern de l'Escola

El Consell Escolar

És el màxim òrgan de decisió de l'Escola, perquè els seus components són els representants de tots els estaments que intervenen en el projecte educatiu del centre.

Associació de Mares i Pares d'Alumnes (A.M.P.A.)

S'organitza en conmissions de treball, i participen en el funcionament de diferents aspectes de la vida escolar, col·laborant i desenvolupant, des de l'associació, el projecte educatiu comú.

Assemblea de delegats i delegades

Aquesta assemblea està formada per aquells i aquelles alumnes que representen a cada nivell des del Primer curs de Primària, i la seua col·laboració en el funcionament de l'Escola es centra en tractar de potenciar i solucionar aspectes que afecten directament al col·lectiu d'alumnes en la vida quotidiana del centre.

Claustre

L'activitat del Claustre del Professorat ve donada per tots aquells treballs i necessitats dels diferents grups d'activitats i cicles.
Els cicles que funcionen a l'Escola mantenen reunions setmanals, on s'estudien les programacions, activitats del curs, revisió de l'alumnat, experiències i metodologies.

 

8.-Organització general

Horaris

Durant el mes de Setembre l'horari d'activitats de l'alumnat serà de 9:20 a 15:00 hores. Aquest horari es tornarà a repetir l'últim mes del curs, és a dir el mes juny.La resta de mesos l'horari escolar serà de 9:20 a 16:45 hores.

Calendari Escolar

El calendarl de l'Escola s'ajusta a l'oficial que publica la Conselleria d'Educació per a cada curs escolar, i del qual es dóna informació a cada família.

Mitjà de comunicació escrita

Des de l'inici del curs, l'Escola envia setmanalment, a cada família El Correu del Dijous, publicació interna en la que es dóna informació sobre els esdeveniments que s'han produït al llarg de la setmana i avisos per a la propera.

A més, al començament del curs es facilita informació sobre rutes d'autobús, menús, llibres, material escolar, etc.

Assegurança d'accidents

El Centre té contractada una assegurança d'accidents per a tot l'alumnat de l'Escola. En cas d'accident en horari escolar, personal de l'Escola acompanya a l'alumnat a les instal·lacions sanitàries de Picassent, Torrent o València, on és atés, informant degudament a la família.

La immersió lingüística:

A nivell lingüístic, l'objectiu de I'Escola Les Carolines és que l'alumnat, siga bilíngüe. Per aquesta raó, amb la col·laboració de l'Assessoria de Valencià i la Inspecció Educativa, l'Escola va implantar el Programa d'lmmersió Lingüística des de nivell d'1 any d'Educació Infantil.

Una de les característiques dels programes d'immersió que hem valorat positivament, és l'adquisició del llenguatge des d'una perspectiva comunicativa en la qual es negocien continuament els continguts en la interacció adult-infant.

L'objectiu fonamental és que l'alumnat comprenga els missatges emesos per l'adult. Amb el temps l'alumnat reconeix la segona llengua com un vehicle de comunicació en l'escola.

Avalats per les experiències i els estudis realitzats al respecte, sabem que l'alumnat obté nivells elevats de competència lingüística de la segona llengua sense, per això, veure perjudicada la competència en la pròpia llengua.

Un segon objectiu del nostre programa és aconseguir que l'alumnat de l'Escola s'expresse en valencià, arribant a manifestar els seus sentiments, i augmentant així les seues possibilitats de comunicació.

La millor manera d'entendre i participar en els esdeveniments que ens envolten és transmetre, a l'alumnat de Les Carolines, l'estima per la llengua i la cultura del País Valencià.

Després de l'èxit de la immersió en valencià, l'Escola Les Carolines es plantejà un nou repte: la introducció de l'anglès en règim d'immersió des de l'Educació Infantil. Aquesta experiència es va encetar amb èxit l'any 1995 i ens permet introduir la pronunciació anglesa en un moment on el xiquet i la xiqueta està fixant el seu camp fonètic.

Serveis:

Gabinet Psicopedagògic
L'Escola compta amb un Gabinet Psicopedagògic atés per tres especialistes en Pedagogia i Psicologia, abraçant tant l'àrea d'aprenentatge i docència, així com el desenvolupament emocional.

El Gabinet presta atenció directament a l'alumnat, professorat i famílies.

Menjador

El tutor/a de cada classe és l'encarregat de desenvolupar els objectius i les activitats, en coordinació amb les educadores del menjador.

Adquirir els següents hàbits de neteja, ordre i higiene (torcar-se les mans, rentar-se les dents, utilitzar correctament el tovalló i els coberts, seure fins l'acabament del menjar, replegar tot el que s'ha utilitzat per menjar i deixar neta la taula).

Fomentar la necessitat d'una bona alimentació: Conéixer els principals ingredients d'una dieta equilibrada.

Habituar-se a menjar tota classe d'aliments.

Transport

Les rutes de l'autobús, periòdicament actualitzades, transporten la població escolar.
Les rutes es revisen coincidint amb el començament de cada curs, per atendre l'alumnat nou.
Els criteris de proximitat i horaris respecten l'edat i les particularitats de l'alumnat.
Cada autobús escolar té una o un auxiliar responsable per atendre l'alumnat.

Escola Matinera

El Servei Matinal de Guarderia està atés per dues monitores de Les Carolines que, des de les 7:30 fins les 9:05 hores, s'encarrega d'acollir i atendre l'alumnat d'Infantil i Primària sempre que la seua família ho haja demanat a l'Escola.

Les característiques d'aquest servei són les següents:

   Atenció matinal d'alumnat abans de l'horari de classes.

   Horari de 7:30 a 9:205 hores.

   Desdejuni.

Escola Vespertina

El Servei d'Escola Vespertina de Les Carolines es realitza durant els mesos de Setembre i Juny de cada curs escolar, quan l'horari lectiu finalitza a les 15:00 hores.

Aquest servei, dirigit per dos o tres monitors de l'Escola, atén l'alumnat de Les Carolines entre les 15:00 i les 17:00 totes les vesprades del mes de Setembre i del mes de Juny, sempre i quan la família ho haja sol·licitat.
 Aquest servei també inclou el berenar.

Recursos didàctics

Informàtica

L'educació assistida per ordinador és un instrument imprescindible en l'actualitat. L'Escola Les Carolines compta amb una aula d'lnformàtica que s'utilitza per impartir aquesta assignatura i com a eina puntual de suport en altres assignatures o matèries.

L'hort

L'Escola disposa d'uns espais adossats a les aules, on l'alumnat de Primària cultiva la terra. Planten, reguen i cullen els vegetals, a més a més d'observar el seu creixement i el seu cicle vital. Els xiquets i xiquetes aprenen a tenir cura i estima per la Natura sota l'assessorament del professorat.

Sales de Plàstica i Música

L'Educació Artística és potenciadora de la creativitat, la imaginació i la formació de criteris estètics. L'Escola Les Carolines compta amb professors especialistes i dues aules preparades per treballar, específicament, aquests aspectes de l'educació.
L'aula de Música compta amb material adequat per tal que la classe de Música -impartida des de l'Educació Infantil fins la Secundària- siga una assignatura viva, participativa i enriquidora.
L'Àula de Plàstica, amb un forn per coure ceràmica, és el lloc adequat per a l'aprenentatge de les tècniques de pintura, dibuix, escultura i modelatge.

La Biblioteca escolar

La Biblioteca de I'Escola Les Carolinesdisposa de personal, lloc i mitjans per poder treballar tots els objectius que té marcats. La promoció del seu ús es realitza des de l'Educació Infantil. La Biblioteca està catalogada i organitzada en les seccions necessàries per a que tot l'alumnat, amb l'ajut del mestre/a, hi puga trobar allò que busca. El sistema d'utilització de la Biblioteca és comparable al de qualsevol biblioteca pública, amb les següents particularitats: Horari adaptat a les diferents classes i temps lliure, préstecs individuals i per classes i creació de racons i activitats literàries.

La revista escolar

La revista escolar és el "Correu del Dijous", i és un mitjà de comunicació i d'expressió de tots els que formem l'Escola Les Carolines: pares, mares, alumnat i mestres. La publicació del "Correu" és setmanal.

Mitjans audiovisuals

El material audiovisual s'utilitza per tots els nivells i etapes de l'escola, facilitant a l'alumnat i professorat un important recurs didàctic, així com la creació de noves activitats.


 

L'Educació Secundària: I.E.S. Les Carolines

L'Educació Secundària Obligatòria comprén dos cicles.

El Primer Cicle dels dotze als catorze anys, i el Segon dels catorze als setze anys.

És un alumnat pre-adolescent i adolescent que a l'Escola Les Carolines eduquem amb especial atenció, conscients de la importància que suposa deixar d'ésser xiquets i convertir-se en joves.

L'Educació Secundària s'inicia a partir d'un nucli comú de continguts per a tot l'alumnat, i incorpora la possibilitat d'elecció d'assignatures optatives de forma progressiva.

Art, informàtica i d'altres assignatures seran elegides per l'alumnat de Secundària amb l'assessorament de l'Escola i de les famílies.

Al finalitzar aquesta etapa, es completa el procés educatiu obligatori. Açò significa que l'alumnat ha d'haver arribat a un nivell que li permeta decidir entre incorporar-se al món laboral o continuar cursant estudis superiors.

 

Les optatives de l'E.S.O.

 

Les optatives s'oferten segons marca la llei, i solen anar variant d'un curs a un altre atenent a les demandes de l'alumnat i les possibilitats i recursos de l'Escola.

 

1r ESO
2n ESO
3r ESO
4t ESO
Segona llengua estrangera: Francés
Segona llengua estrangera: Francés
Segona llengua estrangera: Francés
Segona llengua estrangera: Francés
Coneixement del llenguatge: Castellà
Coneixement del llenguatge: Castellà
Cultura Clàssica
Educació Plàstica i Visual
Coneixement del llenguatge: Valencià
Coneixement del llenguatge: Valencià
Informàtica
Tecnologia
Coneixement de les Matemàtiques
Coneixement de les Matemàtiques
Orientació i Iniciació Professional
Física i Química
Informàtica
Informàtica
Biologia i Geologia
Comunicació Audiovisual
Llatí
Música
Informàtica
Matemàtiques A - Matemàtiques B