REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL TRANSPORT ESCOLAR

ESCOLA LES CAROLINES

(Aprovat per la Comissió de Transport Escolar de l’A.M.P.A. de l’Escola Les Carolines en maig de 1997).

 

El Reglament de Règim Intern del Transport Escolar, s’entendrà sempre com un complement del Reglament Intern de l’Escola Les Carolines, amb les característiques pròpies del transport.

 

DRETS DE L’ALUMNAT

 

Els mateixos que en l’àmbit escolar.

 

DEURES DE L’ALUMNAT

 

Els mateixos que en l’àmbit escolar amb les següents puntualitzacions:

1. Tenir un tracte respetuós i cortés amb el personal de l’autobús, conductor o conductora, cuidador o cuidadora, i amb els demés companys i companyes. Es tindrà especial cura de no parlar amb el conductor o conductora mentre l’autobús estiga en marxa.

2. Respectar l’autobús i tractar-lo amb cura, respectant tots els elements del mateix (seients, capçals...).

3. Acomplir les normes de conducta, tant les assenyalades en aquest reglament, com les que indica la cuidadora o cuidador, ja que aquest últim representa en l’autobús la mateixa autoritat com els respectius tutors o tutores.

4. No menjar ni beure durant el trajecte de l’autobús.

5. Romandre asseguts o assegudes al seient (elegit o assignat per les cuidadores o cuidadors) durant tot el trajecte.

 

 

DEURES DELS CUIDADORS O CUIDADORES EN L’AUTOBÚS

 

1-DURANT EL TRAJECTE:

1-Llevar les peces d’abric a l’alumnat menor de 5 anys, i aconsellar a la resta que se les lleven, ajudant-los si no pogueren fer-ho ells o elles a soles.

2-Posar les peces d’abric a l’alumnat menors de 5 anys, i dir a la resta que se les posen, ajudant-los si calguera abans de baixar de l’autobús en les corresponents parades o en arribar a l’Escola.

3-Col·locar a l’alumnat més petit en la part central de l’autobús per poder-los vigilar millor.

4-Tractar que l’alumnat vaja sempre assegut, i relacionar-se amb ells amb amabilitat.

5-Establir una relació cordial i al mateix temps ferma pel que fa al compliment d’aquestes normes. Ells o elles són tutors o tutores i en definitiva els-les responsables mentre l’alumnat estiga en l’autobús, i tenen la mateixa autoritat que els tutors o tutores de classe pel que fa al compliment de les normes.

6-No discutir mai amb el conductor de l’autobús davant de l’alumnat. Qualsevol anomalia pel que fa als pares, alumnat, parades, etc. serà comunicada a la direcció de l’Escola.

7-Vigilar constantment a l’alumnat per evitar que es molesten, caiguen, obrin finestres o puguen causar desperfectes en l’autobús.

 

2-DE TREBALL:

8-Controlar que tot l’alumnat puge a l’autobús, anotant en els fulls de trajecte que tindrà a la seua disposició dins la carpeta corresponent a cada ruta.

9-Anotar diàriament els parts d’horaris i incidències.

10-Entregar les notes, circulars, cartes, treballs, etc. que l’Escola envia als pares, assegurant-se que l’alumnat les emporta, així com les notes que els pares o mares donen per a l’Escola.

11-Entregar personalment, cada matí, en el despatx de l’Escola, la carpeta amb totes les anotacions. No entregar-la mai mitjançant qualsevol alumne o alumna.

12-En cas de malaltia, avisar l’Escola i deixar una substituta o substitut que, prèviament l’Escola tindrà previst.

13-Acomplir els horaris de replegada i entrega de l’alumnat, encara que en arribar a la parada per replegar-los no estigueren en ella. Deuran esperar fins que siga l’hora corresponent.

14-Acomplir amb les parades corresponents, excloent-hi els casos puntuals en què no està l’alumne o alumna i l’autobús ha de desviar-se molt.

15-No deixar cap alumne-a en la seua parada o en qualsevol altre lloc sense autorització prèvia i escrita dels pares o tutors legals (entregada a l’Escola amb suficient antel·lació). No entregar cap alumne o alumna a famílies que no es coneguen anteriorment.

16-Si en arribar a la parada no estigueren esperant l’alumne o alumna, i arribara l’hora de baixar i no tinguera autorització de fer-ho sol o sola, l’alumne-a no podrà baixar de l’autobús. Des de l’autobús, per telèfon, s’avisarà a casa de l’alumne o alumna, per a que els familiars vagen a l’última parada de la ruta. En cas extrem, es quedarà amb l’alumne o alumna, informant a l’Escola.

17- Encara que podrà realitzar qualsovol suggeriment; no podrà prendre decisions particulars respecte al transport (canvi de parades, itineraris, etc...) sense l’ordre expressa de la direcció de l’Escola.

 

3-RELACIONS AMB ELS PARES I LES MARES:

 

18-Com a representant de l’Escola, i degut a la relació diària amb els pares i mares de l’alumnat, deurà tractar a aquests amb amabilitat, educació i cortesia.

19-La seua actitud no dependrà mai de les respostes que puga rebre en un moment donat de part dels pares o dels usuaris del servei.

20-Deurà atendre a les consultes o als problemes que li plantegen els pares o mares, i en cas de no poder solventar-los donarà compte dels mateixos a les persones que corresponga de l’Escola.

 

DEURES DELS PARES I MARES

 

1-Han de comunicar a l’Escola, per escrit, a ser possible amb la deguda antel·lació, de totes aquelles circumstàncies que afecten a la replegada de l’alumnat en les seues parades habituals: Si els replega una persona distinta (familiar, amic, amiga...) de l’habitual, en aquest cas seria desitjable que les donaren a conéixer personalment als cuidadors o cuidadores respectius; si han de canviar de ruta per qualsevol motiu (laboral, festa d’aniversari...).

2-Col·laboraran conjuntament amb l’Escola i la Comissió de Transport de l’A.M.P.A. en les normes que s’apliquen respecte a les activitats dins l’autobús (no facilitant per exemple pel·lícules de vídeo, ja que aquestes seran donades, si procedeix, per l’Escola).

3-Si de vesprada no fóra possible arribar a temps, ni a la parada habitual, ni a l’última de la ruta respectiva, es telefonarà a la família per informar-la d’on podrà replegar a l’alumne-a. Tots els autobusos porten emissora o telèfon mòbil.

4-Els escrits que es dirigisquen a la Comissió de Transport de l’A.M.P.A., deuran fer-se amb les dades detallades (s’ha d’indicar la ruta, nom de l’alumne o alumna i dels pares, curs, adreça i telèfon de contacte).

 

 

DEURES DELS MESTRES

 

1-Els-les mestres podran utilitzar el servei d’autobús com a qualsevol alumne-a, és a dir, mitjançant el pagament del servei corresponent, donant compte als responsables d’establir anualment les rutes de la seua inclusió com a viatger per al curs següent, per tal de preveure el tipus i la capacitat de cada autobús segons les rutes determinades.

2-El seient a utilitzar pel mestre-a dependrà del que ell-ella mateix elegisca, ja que estarà en l’autobús com a viatger-a, i no com a responsable del comportament de l’alumnat.

3-Acudiran a la parada que els convinga i que prèviament hagen acordat.

 

 

NORMES DE SEGURETAT A L’AUTOBÚS

 

A-DURANT EL TRAJECTE:

 

1-Les portes de l’autobús s’obriran tan sols quan estiga totalment aturat.

2-L’alumnat pujarà o baixarà de l’autobús quan estiga totalment aturat en la parada corresponent.

 

 

B-EN ARRIBAR O EIXIR DE L’ESCOLA:

 

1-Els cuidadors o cuidadores de l’autobús deixaran l’alumnat dins l’escola, assegurant-se que estiguen tots i totes, i deixant les portes tancades, per seguretat.

2-S’asseguraran que abans d’obrir les portes no hi haja un altre autobús fent maniobres per eixir o estacionar.

3-Quan l’autobús arribe o isca de l’Escola, no s’obriran les portes si un altre autobús està fent maniobra, fins que aquesta finalitze.

4-Des de l’Escola, l’alumnat accedirà a l’autobús quan estiga totalment aturat i amb el motor desconnectat.

5-Tots els autobusos deuran estar aturats, i amb els motors desconnectats abans que comence a pujar l’alumnat.

6-Si algun autobús no hagués arribat, la cuidadora o cuidador encarregat s’assegurarà que el seu alumnat espere dins el recinte escolar fins que hi arribe.

7-Quan l’autobús que porta retard arribe, s’esperarà fins que acabe de pujar l’alumnat dels altres autobusos, i no farà maniobres per evitar qualsevol perill a la resta d’alumnes.

8-Ajudaran els més petits o petites a baixar de l’autobús.

 

C-LA DISCIPLINA EN L’AUTOBÚS:

 

1-Es consideraran faltes totes aquelles accions o omissions que no respecten les normes de convivència.

2-Les faltes es delimitaran dins el context de l’autobús i es classificaran en lleus, greus i molt greus.

3-La determinació de la gravetat de la falta es farà tenint en compte, a més a més del grau en què atenta contra les normes de convivència, l’edat, el coneixement, la responsabilitat, la intenció i qualsevol altra circumstància que puga atenuar o agreujar la qualificació de l’acte. La seua reiteració també podrà donar lloc a variar la seua classificació final. Tres faltes lleus faran una greu.

4 - L’incompliment per part de l’alumnat de l’autobús d’aquest reglament serà motiu de comunicació per part de la cuidadora o cuidador als òrgans col·legiats pertinents (tutor o tutora, cap d’estudis i direcció) a fi d’imposar la sanció que corresponga en cada cas.

5-Les sancions per faltes lleus seran establertes pel responsable de l’autobús després d’escoltar a la persona implicada.

6-Aquest tipus de faltes seran sancionades amb amonestacions verbals i/o canvi d’ubicació dins l’autobús, durant el temps que determinen els cuidadors o cuidadores.

7-Dels demés tipus de faltes, els cuidadors o cuidadores donaran compte a la direcció de l’Escola, i es seguirà el mateix procediment que per als tipus de faltes que hi haguera en el Reglament de Règim Intern de l’Escola.