Recursos didàctics

Informàtica

L'educació assistida per ordinador és un instrument imprescindible en l'actualitat. L'Escola Les Carolines compta amb una aula d'lnformàtica que s'utilitza per impartir aquesta assignatura i com a eina puntual de suport en altres assignatures o matèries.

L'hort

L'Escola disposa d'uns espais adossats a les aules, on l'alumnat de Primària cultiva la terra. Planten, reguen i cullen els vegetals, a més a més d'observar el seu creixement i el seu cicle vital. Els xiquets i xiquetes aprenen a tenir cura i estima per la Natura sota l'assessorament del professorat.

Sales de Plàstica i Música

L'Educació Artística és potenciadora de la creativitat, la imaginació i la formació de criteris estètics. L'Escola Les Carolines compta amb professors especialistes i dues aules preparades per treballar, específicament, aquests aspectes de l'educació.
L'aula de Música compta amb material adequat per tal que la classe de Música -impartida des de l'Educació Infantil fins la Secundària- siga una assignatura viva, participativa i enriquidora.
L'Àula de Plàstica, amb un forn per coure ceràmica, és el lloc adequat per a l'aprenentatge de les tècniques de pintura, dibuix, escultura i modelatge.

La Biblioteca escolar

La Biblioteca de I'Escola Les Carolinesdisposa de personal, lloc i mitjans per poder treballar tots els objectius que té marcats. La promoció del seu ús es realitza des de l'Educació Infantil. La Biblioteca està catalogada i organitzada en les seccions necessàries per a que tot l'alumnat, amb l'ajut del mestre/a, hi puga trobar allò que busca. El sistema d'utilització de la Biblioteca és comparable al de qualsevol biblioteca pública, amb les següents particularitats: Horari adaptat a les diferents classes i temps lliure, préstecs individuals i per classes i creació de racons i activitats literàries.

La revista escolar

La revista escolar és el "Correu del Dijous", i és un mitjà de comunicació i d'expressió de tots els que formem l'Escola Les Carolines: pares, mares, alumnat i mestres. La publicació del "Correu" és setmanal.

Mitjans audiovisuals

El material audiovisual s'utilitza per tots els nivells i etapes de l'escola, facilitant a l'alumnat i professorat un important recurs didàctic, així com la creació de noves activitats.