ACTIVITAT EXTRAESCOLAR DE COR ESCOLAR

"El cant té una força molt íntima i vital, ja que quan cantem
utilitzem un instrument intrínsec, la veu, difícil d'entendre al marge de
la persona. La veu està lligada a l'individu de tal manera que qualsevol
estat anímic o físic, com són la joia, la tristesa, el cansament, l'eufòria,
el desànim o la malaltia, per exemple, influeixen directament en la veu.
Per aquesta raó creiem que el cant té un valor molt important i
complex que incideix directament en l'expressió, la comunicació, el
sentiment i la vida."
(Rita Ferrer i Miquel (2011): El cant coral infantil i
juvenil educa en valors, hàbits i competències)

OBJECTIUS GENERALS
1. Cantar i desenvolupar la sensibilitat musical i estètica de l'alumne a
través del cant coral.
2. Donar a conèixer la música com a llenguatge universal d'expressió d'idees
i sentiments.
3. Conèixer cançons del nostre folklore o d'altres pobles o països, que ens
permeten un apropament a altres cultures.
4. Millorar els aspectes bàsics de l'educació vocal: control postural, la
respiració, l'afinació i la col·locació de la veu.
5. Compartir experiències, trobades i cançons amb xiquetes i xiquetes
d'altres escoles.
ACTIVITATS
· Preparació del cos per a cantar (relaxació i control postural), exercicis de
respiració diafragmàtica i vocalitzacions.
· Aprenentatge de cançons a una o dues veus, cànons, etc. Amb especial
atenció al missatge de la seua lletra i la cultura de procedència.
· Instrumentació d'algunes cançons amb instruments escolars i/o de
l'orquestra.
· Participació en activitats del Centre com ara: Festa d'hivern, dia de la Pau, dia
de la Música, etc.
· Assistència i participació en trobades corals escolars o activitats
semblants.

Directors: Jose Aguilar i Christian Garcia, professors de Música de l'Escola

Alumnes: Etapa Primària.

Horari d'assaig:

- Grup 1: Dimecres de 13:30h a 14,10h: 1r, 2n i 3r
- Dimecres de 14,15h a 15,00:.4t, 5é i 6é.
- Lloc: Aula de Música.
- Horari d'actuacions: Horari escolar i excepcionalment extraescolar.