L’ESCOLA LES CAROLINES, COOP. V. FA PÚBLICA LA CONVOCATÒRIA DE PARTICIPACIONS DE CAPITAL SOCIAL VOLUNTARI

1-POT PARTICIPAR

Qualsevol persona física o jurídica que vulga participar en el projecte, que no siga soci o sòcia de la cooperativa.

2-IMPORT DE LES PARTICIPACIONS

Es pot participar des de la quantitat mínima de 300,00 €.

Els que ja són associats o associades de Les Carolines podran augmentar l’aportació o aportacions inicialment realitzades, sempre a partir de 300,00 €

3-COM FER LES APORTACIONS

Les aportacions es faran per ingrés en el compte d’obres de L’Escola Les Carolines a l’entitat Caixa Popular, IBAN número ES38 - 3159 - 0047 - 9620 - 8259 - 6624.

Les aportacions podran fer-se des del 15 de setembre de 2014.
Podrà autoritzar-se a l’Escola a fer un càrrec per l’import què es vol aportar, servint aquest càrrec de justificant.

4-INTERÉS DE LES APORTACIONS

Les aportacions voluntàries de capital tindran una rendibilitat per a l’any 2014 de l’euríbor anual (corresponent a l’any natural) més 0,25.

A partir del segon any de l’emissió, el Consell Rector de la cooperativa Escola Les Carolines, farà públic el tipus d’interés aplicable al capital social disposat.

5-LIQUIDACIÓ DELS INTERESSOS

Les liquidacions d’interessos es realitzaran amb data 31 de desembre de cada any.

6-TRACTAMENT FISCAL

Els interessos que s’abonen per les aportacions de capital voluntari tenen la mateixa consideració que qualsevol renda d’estalvi. Les Carolines emetrà a cada associat-associada un certificat anual en el qual constarà els interessos abonats i la retenció practicada per a incloure-la en la declaració personal de la renda.

7-RECUPERACIÓ DE LES APORTACIONS

Les aportacions es realitzen pel temps que una família o associat - associada estiga vinculat amb l’Escola.

Un associat-associada podrà retirar part o tota la seua aportació sol·licitant-ho al Consell Rector de la Cooperativa el qual li’l retornarà sense cap tipus de penalització.

8-NORMATIVA LEGAL

La normativa aplicable per a les emissions de Capital Social Voluntari és la següent:
-Article 57 de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Llei 8/2003, de 24 de març). -Article 47 dels Acords Socials (estatuts) de l’Escola Les Carolines, Coop. V.
-Acords d’emissió del Consell Rector de l’Escola Les Carolines, Coop. V.

9-CONSULTA I INFORMACIÓ

Per a qualsevol consulta o informació, caldrà dirigir-se a Escola Les Carolines, Coop., V. - Urbanització Lloma de la Verge c/ Morera, 5 - 46220 Picassent (València) Telèfon 96 123 29 00.

Picassent, Setembre de 2014.

 

Autorització càrrecs

Formulari