Últimes places per a Infantil 1 i 2 Anys!!

L’ESCOLA LES CAROLINES, COOP. V. FA PÚBLICA LA CONVOCATÒRIA DE PARTICIPACIONS DE CAPITAL SOCIAL VOLUNTARI

1-POT PARTICIPAR

Qualsevol persona física o jurídica que vulga participar en el projecte, que no siga soci o sòcia de la cooperativa.

2-IMPORT DE LES PARTICIPACIONS

Es pot participar des de la quantitat mínima de 300,00 €.

Els que ja són associats o associades de Les Carolines podran augmentar l’aportació o aportacions inicialment realitzades, sempre a partir de 300,00 €

3-COM FER LES APORTACIONS

Les aportacions es faran per ingrés en el compte d’obres de L’Escola Les Carolines a l’entitat Caixa Popular, IBAN número ES38 - 3159 - 0047 - 9620 - 8259 - 6624.

Les aportacions podran fer-se des del 15 de setembre de 2014.
Podrà autoritzar-se a l’Escola a fer un càrrec per l’import què es vol aportar, servint aquest càrrec de justificant.

4-INTERÉS DE LES APORTACIONS

Les aportacions voluntàries de capital tindran una rendibilitat per a l’any 2014 de l’euríbor anual (corresponent a l’any natural) més 0,25.

A partir del segon any de l’emissió, el Consell Rector de la cooperativa Escola Les Carolines, farà públic el tipus d’interés aplicable al capital social disposat.

5-LIQUIDACIÓ DELS INTERESSOS

Les liquidacions d’interessos es realitzaran amb data 31 de desembre de cada any.

6-TRACTAMENT FISCAL

Els interessos que s’abonen per les aportacions de capital voluntari tenen la mateixa consideració que qualsevol renda d’estalvi. Les Carolines emetrà a cada associat-associada un certificat anual en el qual constarà els interessos abonats i la retenció practicada per a incloure-la en la declaració personal de la renda.

7-RECUPERACIÓ DE LES APORTACIONS

Les aportacions es realitzen pel temps que una família o associat - associada estiga vinculat amb l’Escola.

Un associat-associada podrà retirar part o tota la seua aportació sol·licitant-ho al Consell Rector de la Cooperativa el qual li’l retornarà sense cap tipus de penalització.

8-NORMATIVA LEGAL

La normativa aplicable per a les emissions de Capital Social Voluntari és la següent:
-Article 57 de la Llei de Cooperatives de la Comunitat Valenciana (Llei 8/2003, de 24 de març). -Article 47 dels Acords Socials (estatuts) de l’Escola Les Carolines, Coop. V.
-Acords d’emissió del Consell Rector de l’Escola Les Carolines, Coop. V.

9-CONSULTA I INFORMACIÓ

Per a qualsevol consulta o informació, caldrà dirigir-se a Escola Les Carolines, Coop., V. - Urbanització Lloma de la Verge c/ Morera, 5 - 46220 Picassent (València) Telèfon 96 123 29 00.

Picassent, Setembre de 2014.

 

Autorització càrrecs

Formulari

clickedu logo

 

 Lliga de debat

La Festa de la Pau

 

fons pantalla 01

escola vespertina 01

premi sambori