Últimes places per a Infantil 1 i 2 Anys!!

secundaria

 

INFORMACIÓ GENERAL DEL CURS 2019-2020

PER EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (ESO)

Benvolgudes famílies, benvingudes al nou curs escolar el qual és el que fa 48 de la nostra història.

1.- INICI

El curs escolar començarà el dimarts, 10 de setembre de 2019.

2.- HORARI

Durant els mesos de setembre i juny l'horari és reduït: de 09:20 a 15:00.

D'octubre a maig l'horari escolar serà de 09:20 a 16:40.

Les famílies nouvingudes a qualsevol dels nivells d'ESO tindreu una entrevista amb el professorat tutor/a personal durant el mes de setembre. Us informaran de l'hora mitjançant un correu electrònic.

Quant a la Reunió General d'Inici de curs, aquesta se celebrarà el dilluns 30 de setembre, i s'abordaran la presentació del professorat, els temes relatius a l'organització, continguts, motivació de l'alumnat, pautes escolars per a casa, la normativa de convivència i els projectes pedagògics a desenvolupar.

La tutoria personal és un sistema de tutorització que portem desenvolupant des de fa ja alguns anys.

Consisteix a que l’alumnat té un temps (al principi de curs) per triar quina personal del claustre serà el seu tutor/a personal. Es trien diferents opcions i sempre es tracta de respectar les primeres seleccionades per l’alumne/a.

Aquesta persona serà l’encarregada de dur un seguiment acurat de l’alumne/a a nivell acadèmic, personal i emocional. I també serà la persona que tinga contacte directe amb la família.

3.- EL CLAUSTRE DE PROFESSORAT

Hi ha dos grups per cada nivell (1r, 2n, 3r i 4t) d'ESO. Cada alumne/a tindrà assignat/ada un tutor-a personal que s’encarregarà de comunicar-se amb la família i dur el seguiment acadèmic i emocional. A més, el grup-classe tindrà un tutor/a de grup com en les etapes anteriors.

El Claustre de professorat està compost en aquest curs 2019-2020 de la següent manera (la informació detallada per assignatures en cada grup estarà en la web a principis de curs):  

Nivell Professorat
Tutor/a 1r A Laia Campos
Tutor/a 1r B  Isabel de Gracia
Tutor/a 2n A  Ilse van Baarle
Tutor/a 2n B  Rafael Santibáñez
Tutor/a 3r A  Sandrine Auber
Tutor/a 3r B  Víctor Félix
Tutor/a 4t A  Jeroni Parra
Tutor/a 4t B  Carla Fernández
Tutors/es personals L'alumnat triarà un/a tutor/a personal després de conèixer el Claustre d'ESO, durant les primeres setmanes
Matemàtiques Gonçal Casanova, Laia Campos, Araceli Miquel, Josep Bo i Jeroni Parra
Plàstica - Projecte interdisciplinari Rafael Santibáñez
Música - Projecte interdisciplinari Sergi Valero
Projecte Interdisciplinari-Arts escèniques i Dansa Sònia Casquete Alemany
Castellà-Llatí Silvia Herranz
Valencià Víctor Félix i Santi López
Anglès Anna Martínez, Ilse van Baarle i Sandrine Auber
Francès Sandrine Auber i Ilse van Baarle
Biologia i Geologia Laia Campos i Gonçal Casanova
Geografia i Història Isabel de Gracia i Carla Fernández
Ethics 3 Carla Fernández
Educació Física/Physical Education 1r Héctor Torner
Tecnologia 1-2 i Tecno Robòtica 3-4 Josep Bo, Gonçal Casanova i Araceli Miquel
Física i Química Jeroni Parra i Araceli Miquel
Natural Science 2n Jeroni Parra i Araceli Miquel
Gabinet Psicopedagògic: Orientadora Aina Soler
Gabinet Psicopedagògic: Psicòloga Piedad Alonso
Gabinet Psicopedagògic: PT
Caporalia d'Estudis Héctor Torner
Direcció Sonia Casquete Alemany

4.-CALENDARI ESCOLAR

INICI CURS: DILLUNS, 10 SETEMBRE DE 2019

FINAL CURS: DIMARTS, 16 JUNY DE 2020

Mes Dies no lectius i festius
Octubre 9, dimecres (festiu)
Novembre 1, divendres (festiu)
Desembre

5, dijous (no lectiu segons acord Consell Escolar Municipal)

6, divendres (festiu)

23, dilluns, comencen les vacances de Cap d'Any

Gener Les classes comencen dimarts dia 7 de gener
Març

18 i 20, dimecres i divendres (no lectius segons acord Consell Escolar Municipal)

19, dijous, festiu

Abril

9, dijous, primer dia vacances primavera

20, dilluns, darrer dia vacances primavera

Maig 1, divendres, festiu

5.- TRANSPORT

És important recordar que durant els mesos de setembre i juny, l'horari de parades és diferent de la resta de l'any, avançant-se 1h 45' del seu horari habitual.

6.- ASSISTÈNCIA I PUNTUALITAT

L'assistència al centre en els ensenyaments bàsics és obligatòria i les faltes cal que estiguen justificades, preferentment a través dels documents que puga emetre el metge facultatiu corresponent.

El dret i deure de l'alumne a assistir a classe rau sobre el deure del pare/mare de fer efectiu el dret de l'alumne a l'educació.

Cal que les famílies aviseu a l'Escola de la falta d'assistència del vostre fill o filla. Podeu avisar a consergeria: Trini o Núria (per correu electrònic, telefonant o amb una nota signada)

També cal avisar i autoritzar en cas de replegar al vostre fill o filla durant la jornada escolar. És imprescindible, doncs del contrari, l’escola no pot deixar eixir cap alumne/a del centre.

En cas de patir alguna malaltia infecciosa, aviseu amb celeritat a l'Escola per prendre les mesures escaients.

Recordeu que la puntualitat és imprescindible per al bon funcionament de les classes a més d'una deure tant de les famílies dels alumnes quant dels escolars. A més, la falta de puntualitat és una falta de respecte al col·lectiu i destorba a la resta de companyes i companys el ritme i funcionament de les sessions.

Les classes comencen a les 9:20 del matí.

7.- METODOLOGIES

L'Escola continua investigant en metodologies que afavorisquen que l'alumnat s'implique, s'interesse, gaudisca del fet d'estudiar i, en eixe sentit, introduïm la metodologia dels projectes de treball. A l'Aprenentatge Basat en Projectes (A.B.P.), el llibre de text individual desapareix com a font majoritària d'informació per a l'alumnat i, per tant, altres recursos com altres llibres de text col·lectius, la Literatura del tema a treballar, els recursos publicats a internet i la imprescindible col·laboració de les famílies, conformen l'arxiu d'informació que hem d'elaborar i mantenir.

Els Projectes de treball que, inevitablement, seran part del treball amb l'alumnat, són una manera d'apropar la cultura de la investigació als escolars ja que creiem que poden fomentar i canalitzar bé els seus interessos: "què volen saber d'un determinat tema, què coses sabem ja prèviament, com ordenem la línia d'investigació, com organitzem les activitats que plantegem, com elaborem l'anàlisi comparativa entre el que desitjàvem saber i el que hem acabat sabent i com avaluarem tot el procés de manera individual i col·lectiva amb auto avaluació, avaluacions formals, pautes d'observació, contractes d'aprenentatge, tècniques d'aprenentatge cooperatiu o rúbriques " , són els grans reptes per a aquest curs.

D'altra banda, considerem que treballarem millor la competència "Aprendre a aprendre" acostant-nos al coneixement no de forma compartimentada sinó com un tot, tal com ens el trobem en la nostra vida.

Al mateix temps, programes com ara La fira Experimenta de Física i Tecnologia i La Lliga Debat Universitària a 4t d'ESO o El Musical a 3r, conformen Projectes interdisciplinaris amb excel·lent grau d'implicació satisfacció.

El programa Tàndem i les Tertúlies Literàries, així com l'atenció a tot l'alumnat en grups desdoblats per part del professorat d'Anglés i Francés que tant bons resultats acadèmics  (titulació B1 i B2) quant personals (amb un alt grau de satisfacció) són les apostes per continuar millorant tant el rendiment acadèmic quant l'ambient escolar.

Continuem l'experiència encetada el curs anterior amb el Projecte SOLE Erasmus+ i les activitats Etwining, amb una voluntat per part de l'Escola d'afermar-les i encetar de noves que acosten a l'alumnat, al professorat i a vosaltres als nostres veïns continentals, amb els quals compartirem experiències pedagògiques i activitats didàctiques.

Hem creat una Comissió de professorat per canalitzar les propostes pròpies i les ofertes existents i donar-les forma i continuïtat.

8.- CONVIVÈNCIA

Sabedors que una bona convivència és l'element primordial del dia a dia en un centre escolar, representants de l'Escola (equip directiu, claustre i gabinet psicopedagògic) i de l'AMPA ens hem reunit per a acordar la creació d'un grup de treball que elabore un Pla de Convivència modern i participatiu en el qual estem presents tots els membres de la comunitat educativa de Les Carolines (equip directiu, mestres, gerència, gabinet psicopedagògic, alumnat i mares i pares). Es tracta d'un procés de reflexió conjunta, anàlisi de necessitats i propostes d'actuació concretes que ajuden a gestionar i resoldre els conflictes des d'un punt de vista dialogant i, sobretot, a previndre'ls i fer del dia a dia una oportunitat per a aprendre a gestionar emocions i situacions. A més més, i com a primera mesura, hem acordat aprofundir i ampliar el pla de mediació que vam iniciar el curs anterior i que ha donat tan bons resultats. Per a fer-ho, continuem oferint formació a monitors de pati, menjador i bus, i aquest curs l'ampliem al professorat i continuem la formació a l'alumnat en mediació escolar.

Conviure suposa respecte i, en eixe sentit, totes les persones que compartim temps i espais així ho hem d'entendre. La convivència també pot suposar l'eventual aparició de conflictes. Els agents de Mediació Escolar (alumnat i professorat), el professorat tutor, el professorat amb tutoria personal triat per l'alumnat, Òrgans com l'Assemblea de classe, el Claustre de professorat i el Consell Escolar són els encarregats de resoldre'ls per tal d'educar en el diàleg com a vehicle de resolució de problemes i com a base de la convivència.

És important i convenient informar al tutor o tutora personal de qualsevol incidència tant de la vida familiar quant de l'escolar puix tot afecta els estudiants i la millor manera d'ajudar a resoldre eventuals problemes, és assabentar-se'n d'ells.

De la mateixa manera, si durant el curs escolar, sorgeixen dificultats, teniu queixes o alguns suggeriments, feu-los arribar de manera formal al professorat o als membres de l'Equip Directiu per poder solucionar-los i donar resposta.

9.- COMUNICACIONS I INFORMACIONS

El mitjà més comú de comunicació amb les famílies i d'aquestes amb l'Escola és el correu electrònic. Així doncs, el professorat o personal d'administració ens comunicarem amb vosaltres per eixa via. I viceversa també.

A la pàgina web de l'Escola trobareu la informació de caràcter general (calendari, correus del professorat, etc.) i, a més, totes les setmanes rebreu a la vostra adreça de correu electrònic  amb el número setmanal corresponent de “El Correu del Dijous” on trobareu informació dels esdeveniments escolars més rellevants ocorreguts eixa setmana.

10.-LES MALALTIES I ACCIDENTS

Es redacten aquestes recomanacions per protegir l'alumnat de malalties infecto-contagioses.

És aplicable a totes les edats, llevat que algunes malalties són més freqüents que altres segons edats.

Protocol aprovat pel Consell Escolar del Centre:

L'alumnat no podrà acudir a l'Escola si té, o se sospita que té, una malaltia infecciosa de les ací reflectides com més freqüents:

         FARINGOAMIGDALITIS AGUDA

     LARINGITIS i OTITIS durant el període febril agut(38º o més)

     IMPÈTIGEN (crostes al voltant de la boca i el nas, sobretot a l'alumnat més menut)

     GASTROENTERITIS AGUDA

     CONJUNTIVITIS AGUDA BACTERIANA (ulls pegats o purulents, sobretot a l'alumnat més menut)

MALALTIES EXANTEMÀTIQUES:

XARAMPIÓ

RUBÈOLA

PAROTIDITIS

ERITEMA INFECCIÓS (enrogiment i escalfament de les galtes, erupció al tronc i les extremitats, no a les plantes dels peus i a les palmes de les mans)

EXANTEMA SOBTAT (malestar general i exantema de tronc i extremitats (no hi ha lesions a la cara)

MONONUCLEOSI INFECCIOSA (la malaltia del bes: mal de gola, pus, ganglis, febre, fins i tot inflamació del fetge i la melsa. Sobretot als adolescents)

ESCARLATINA (erupció generalitzada i punts rojos a la gola i la boca: llengua amb petits bultets )

MOLLUSCUM CONTAGIÓS (en l'alumnat més menut: grans infecciosos per la cara, parpelles, genitals i tronc. Més freqüent a l'estiu)

VARICEL·LA

HÈRPES ZÒSTER (sobretot als adolescents i no confondre amb l'herpes simple que ix al voltant de la boca, nas...)

MALALTIA MÀ-BOCA-PEU (vesícules a la boca, mans i peus dels més menuts).

ESPECIAL ATENCIÓ A LES SEGÜENTS MALALTIES:

TUBERCULOSI

HEPATITIS

MENINGITIS I ENCEFALITIS

TOSFERINA.

Si algun alumne/a pateix alguna d'aquestes quatre malalties, la família haurà d'avisar a l'Escola perquè alumnat, professorat i personal no docent enceten el protocol mèdic escaient.

PNEUMÒNIES

GASTROENTERITIS INFECCIOSA (SALMONELLA, SHIGELLA, ROTAVIRUS I CAMPYLOBÀCTER).

Si es verifica que l'alumnat té FEBRE: de 37º a 38º, l'Escola avisarà a la família. En cas de tenir-ne 38º o més, diarrea, vòmits persistents o mal de cap intens, la família haurà de vindre a replegar-lo.

L'Escola no administrarà cap medicament a cap alumne sense la vostra autorització. En cas de necessitar seguir una medicació, heu d'enviar-nos la dosi exacta (en una xeringa si és un xarop) amb l'horari d'administració. Els medicaments sempre heu de donar-los al professorat (mai al xiquet o xiqueta). En cas d'utilitzar el transport escolar, doneu-li'ls a la responsable de l'autobús.

Si el xiquet o xiqueta es fa una ferida greu o lesió, l'Escola es posarà en contacte amb vosaltres per comunicar-vos-ho i demanar instruccions.

La Clínica d'atenció mèdica és la Clínica Garbí, situada al C/ Padre Méndez 80, de Torrent.

11.- ÒRGANS DE REPRESENTACIÓ

Consell Escolar

Representants de les famílies Ferran Bataller, Daniel Sánchez-Zuriaga, Mara Vicente i Verónica Andrés
Representant del PAS Lluís Montesinos
Representants del Professorat Héctor Torner, Arantxa Carretero, Vicky Olivares, Tania Elorza
Representant de la Titularitat Raquel Navarro Campos
Presidència Sonia Casquete Alemany

Associació de Mares i Pares

President Pep Benlloch
Tresorera Mara Vicente
Secretari David Albiñana

12.- DEPARTAMENTS D'ATENCIÓ I GESTIÓ

Administració

Consergeria, recepció, atenció telefònica, avisos i comunicació d'incidències Trini Gómez i Nuria Fabià
Comptabilitat, gestió de rebuts Rosa Herrero
Gerència Helena Sáez

Equip Directiu

Secretari Sergio Valero Valdés
Cap d'Estudis d'Infantil Naira Riobó Adam
Cap d'Estudis de Primària Gloria Gil Ribes
Cap d'Estudis d'ESO Héctor Torner Ripoll
Direcció Sònia Casquete Alemany

Equips de treball

Cuina Joanjo Sargues, Mª Ángeles Crespo, Edyta Mayewska, Jesús Cuadrado, Ximo Barberà i Amparo Montesinos.
Menjador: Puri Fabià, Yolanda Ruíz, Emi Alemany, Amparo Monsoriu, Mª José T., Mª José Ibáñez, Laura Broseta i Charlene Padilla.
Patis: Pauline Padilla, César Simó i Laura Aguado.
Manteniment: Salvador Bailén i Nacho Garrido.

Moltes gràcies per la vostra atenció i col·laboració.

En nom de l'Escola,

Salutacions

Sònia Casquete Alemany, Directora.