secundaria

 

 

 

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA,  E.S.O.

1. INTRODUCCIÓ.

Aquesta estapa pretèn consolidar els coneixements apresos per l'alumnat en l'etapa anterior i iniciar-los en altres camps del saber. Es pretèn potenciar la seua autonomia i preparar l'alumnat per a estudis posteriors i per a l'inserció laboral.

Trets diferenciadors de l'estapa ESO:

Els i les alumnes es troben en una barreja d'il·lusió i d'ansietat per començar una nova etapa educativa. Pateixen una desorientació pel fet de tenir molts professors i professores amb diferents maneres d'ensenyar i d'avaluar. A més apareixen les assignatures optatives, normes i funcionament nou al que s'han d'acostumar. L'horari és més intens, les classes més consistents i amb un volum major de deures, treballs i exàmens.

Pel que fa a la part emocional ens trobem amb certes característiques pròpies de l'ADOLESCÈNCIA , etapa en què es deixa de ser un xiquet/a però encara no s'és adult. És una etapa dura i costosa :

 • Desenvolupament del jo. Adquisició d'una major independència i seguretat en ell/a mateix/a . Això suposa una etapa de major rebel·lia, d'enfrontament amb l'adult com a reafirmació.
 • Canvis corporals. Suposen una situació de conflicte per adaptar-se a la nova imatge. Apareixen els complexos, les vergonyes els canvis sexuals que els atabalen i dels que els agradria fugir. La imatge comença a ser molt important.
 • Canvis emocionals, en els sentiments. Etapa carregada de molt dramatisme
 • Canvis en la forma de relacionar-se amb els seus iguals. Identificació amb el grup que converteix en el seu referent en quant a criteri i opinió.
 • Desconcert davant la necessitat de prendre decisions.
 • Els adolescents tenen una necessitat de mirar al seu interior, es qüestionen a sí mateixos i als altres, tenen crisis emocionals, s'obsessionen, es frustren , es rebel.len i s'arrisquen en moltes acasions.
 • En aquesta fase de l'adolescència són més arrogants, contestataris, creuen que no tenen límits, culpen als altres del què fan, s'ofenen de seguida, es pensen que tot el món va en contra d'ells i d'elles.

La funció de l'adult és la d'acompanyar, guiar, intentar comprendre'l i també de frenar-lo (posar límits). És molt important no dir-los que ens han decebut doncs sense error no hi ha aprenentatge.

2. FUNCIONS DEL TUTOR/A DEL GRUP I DEL TUTOR/A PERSONAL

A secundària cada grup-classe té un tutor o una tutora de grup i, a banda, un tutor o una tutora personal seleccionat per ell o ella.

Funcions del tutor/a del grup:

 • Aplicar el PAT (Pla d'Acció Tutorial)
 • Portar les reunions generals amb les famílies ( tres)
 • Realitzar la tutoria setmanal amb l'alumnat del grup
 • Assistir a la reunió de tutors i Cap d'estudis una vegada a la setmana.
 • Assistir als Claustres d'avaluació
 • Coordinar-se amb la psicòloga per solventar problemes grupals.
 • Recollir partes de disciplina i informar a les families i a l'equip docent i prendre les mesures adients.
 • Mantenir contacte periòdic amb les famílies mitjançat el correu electrònic, entrevistes personals, telefonades.....
 • Usar mètodes de resolució de conflictes

Funcions del tutor/a personal:

 • Fer el seguiment periòdic de l'alumnat assignat, tant acadèmicament com emocionalment.
 • Fer de pont amb les famílies assignades (entrevistes, correus, informes, etc.)
 • Coordinar-se amb el tutor
 • Assistir als Claustres d'avaluació
 • Coordinar-se amb la psicòloga per solventar problemes individuals.

Objectius de la tutoria personal :

 • Aconseguir una personalització de les tutories
 • Fer un seguiment més acurat de l'aprenentatge i dels comportament de l'alumnat.
 • Aconseguir una millor adaptació de l'alumnat al centre
 • Fer-nos tot el professorat més partíceps de l'educació de l'alumnat
 • Compartir les tasques disciplinàries

3. INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ AMB L'ALUMNAT I LES FAMÍLIES.

A la pàgina web de l’escola (www.lescarolines.com) es troba el calendari del curs amb les dates dels dies especials i les vacances  i ,dins del desplegable de secundària, es troba gran quantitat d’informació com les adreces de correu electrònic del professorat i els seus càrrecs, i altres qüestions importants que les famílies poden consultar en qualsevol moment.

Tot i que hi ha un horari per telefonar al professorat, la comunicació també pot realitzar-se via correu electrònic.

Cada tutor-tutora mantindrà una comunicació fluïda amb les famílies del seu grup i, a més, el professorat també podrà comunicar-se amb l’alumnat mitjançant el correu electrònic que a cada alumne-a se li crea des de l’Escola.

L'alumnat i les famílies podran podran consultar el lliurament de treballs i dates d'exàmens en els calendaris de l'alumant en la web (pestanya Secundària). En aquest calendari no es trobaran els deures diaris i, haurà de ser l'alumnat qui es responsabilitze d'apuntar-ho en l'agenda, llibreta o calendari electrònic.

4. AULES MATÈRIA.

Les diferents matèries s'impartiran a les 12 aules-matèria. L'alumnat haurà de canviar d'aula, d'acord amb el seu horari, per tal de buscar l'aula assignada per a cada matèria.

5. CLAUSTRE DE SECUNDÀRIA

Vore dins del desplegable "secundària" la informació :  "professorat secundària" en www.lescarolines.com

6. QUALIFICACIÓ

La qualificació (expressió dels resultats finals) es farà tenint en compte:

 • Els resultats de les proves i procediments de control.
 • La presentació de treballs tant individuals com de grup i activitats d'aprenentatge.
 • L'actitud: entesa com l'esforç personal en el treball de classe (prestar atenció, preguntar dubtes, participar, corregir errors, treballar i deixar treballar en grup i seguir les normes donades).

El butlletí de qualificació s'entregarà al final de cada trimestre.

L’alumnat podrà realitzar en el mes de juliol una prova Final Extraordinària de les assignatures que no haja superat i/o la presentació de treballs d’acord amb els criteris establerts pel professorat. Una vegada realitzada esta prova, s'aplicaran els criteris i les opcions de promoció indicades en cada cas. Cada curs podrà repetir-se una sola vegada.

En acabar el curs s'entregarà un informe amb les notes de la tercera avaluació i de la Final Ordinària. La nota que constarà a l’expedient serà la global de la Final Ordinària o, si es dona el cas, la de la Final Extraordinària.

A meitat de cada avaluació es farà un claustre de preavaluació per informar a l'alumnat i les famílies de la situació acadèmica abans de l'avaluació.

7. AUTORITZACIONS I FALTES  D'ASSISTÈNCIA.

L'autorització general anual (eixides, medicaments, etc.) s'entregarà al/ a la tutor/a en la reunió de principi de curs.

Les faltes d'assistència s'hauran de justificar amb una nota signada abans de l'absència si es coneixen amb antelació i, en cas contrari, la durà el dia que l'alumne/a torne a l'escola. S’entregaran al tutor/a. També es poden comunicar a Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la.

8. DEURES I TREBALLS.

Es promou l’ús dels deures com a complement al treball de l’aula ja que es considera que:

-Consoliden el que s’ha aprés a classe, ja que el desenvolupament d’aquestes activitats serveix per a repassar, recordar o fiançar els coneixements.

-Posen en pràctica allò que s’ha ensenyat al centre i possibilita que alguns/es alumnes acaben els exercicis que no han tingut temps de fer a l’aula i alhora comprovar si tenen dubtes.

-Es converteixen en un instrument eficaç de caràcter formatiu dirigit a crear un hàbit de treball.

És molt aconsellable anar creant un clima de col·laboració entre les famílies i els fills/es. Els pares i les mares han de col·laborar pel que fa al seguiment dels deures a casa però no se'ls exigeix en cap cas que hagen de resoldre dubtes o problemes, això correspon al professorat.

És molt important inculcar des de la casa l’ interès per aprendre.

Aspectes pràctics

Convé reservar un lloc adequat i fixe per a fer deures a la casa ja que facilita la concentració.

Convé distribuir i limitar el temps. No solament ha d’haver un temps per fer deures sinó també per a la convivència familiar i l’oci. Estimem que la durada aproximada hauria de  ser d’una hora diària per al primer cicle i 1h i mitja per al segon . En cas d’exàmens pot augmentar.

Els deures s’han d’anotar a l’agenda diàriament , així com la notificació d'exàmens.     

Per a que no resulte angoixant la quantitat de deures , inclús per a la família, serà interessant la distribució de matèries per dies i sobretot la bona utilització de l’agenda.

En cas d’excés o manca de treball s’haurà de parlar amb el tutor/a.

En la majoria d'assignatures ja es pot consultar el material amb la plataforma Moodle que, junt a altres fonts d'informació s'utilitzen a l'escola. Metodologies com l'aprenentatge cooperatiu i l'aprenentatge basat en projectes (ABP)  també formen part del dia a dia al centre.

A l'ESO de Les Carolines, cada aula-matèria està dotada amb portàtils com a eina de consulta i treball per als grups cooperatius.

9. L'AGENDA

 

L'alumnat podrà adquirir de primer podrà adquirir l'agenda a l'escola on ha d'anotar els deures de la seua assignatura. Al calendari de l'alumnat en la web, explicat al punt 3 sols s'apuntaran treballs a lliurar i exàmens. La resta d'alumnat podrà adquirir una agenda (recomanable) o utilitzar altres mètodes d'enregistrament dels deures com la llibreta, calendari google, etc.

    

  10. COLÒNIES.

Considerem interessant incloure les colònies escolars dins la programació del curs ja que fomenten la convivència dins del grup, a més , de l'aprenentatge d'altres conceptes no contemplats als texts i és per això que es distribueixen de la següent manera:

 • Primer curs: Surf Camp en Zarautz (Colònies en anglés). 
 • Segon curs: Barcelona (Ruta literària).
 • Tercer curs: en estudi, arrelada a optativa o projecte.
 • Quart curs: en estudi, colònies d'àmbit ligüístico-cultural. 

Nota: De les dates i la durada de les colònies s’informarà a les famílies amb antel·lació.

11.   EIXIDA  A  LA NEU.

Aquest curs es tornarà a ofertar l’eixida a la neu per aprendre i practicar l’esport de l’esquí. Es tractarà d’una estada de 4 nits amb 4 dies d’esquí, classes i excursions per la zona. Al ser una eixida de caràcter voluntari, l’Escola es podrà anular en cas de baixa participació. L’eixida es realitza la setmana d’abans de les vacances d’Hivern. L'alumnat no participant haurà de anar a l'escola on es prepararà una programació especial.

           

12.  EL CORREU DEL DIJOUS.

És una publicació setmanal de l'Escola l'objectiu de la qual és ser un mitjà més de comunicació amb les famílies, entre l'alumnat, amb el professorat i personal no docent on es reflex el quefer quotidià i intercanviem preocupacions, coneixements, ... .

Tot l'alumnat pot participar-hi, però també les mares i pares poden fer arribar les seues participacions enviant-les per mail a: Es protegeix aquesta adreça electrònica contra correu brossa. Necessiteu el JavaScript habilitat per veure-la. o bé a través dels  vostres fills-es, indicant en ambdós casos a l'atenció de El Correu del Dijous.

Tots els correus dels dijous estan publicats a la web i s’envien a totes les famílies per correu. A les classes es penja una còpia setmanalment.

13. L'ÚS DEL TELÈFON MÒBIL I ALTRES APARELLS ELECTRÒNICS.

No està permès la utilització del telèfon mòbil als patis de l'escola durant l'horari escolar. D’acord amb la normativa interna  els telèfons han de romandre guardats a la taquilla i es confiscaran fins la mateixa vesprada en cas d’infringir la norma. En cas d'observar alguna anomalia s'informarà la família. Us demanem la col·laboració en aquesta norma recordant-la als vostres fills i filles.

El professor/la professora d'una determinada àrea, podrà demanar l'ús del telèfon mòbil per a una determinada activitat de l'àrea. L'escola facilitarà els medis de treball necessaris en cas de no tenir telèfon com, per exemple, els ordinadors d'aula o altres fonts d'informació i consulta.

Si l’ús del telèfon és indispensable fora de l’horari escolar i l’han de dur a l’escola, caldrà que el guarden a la taquilla. La família es podrà posar en contacte amb l’alumnat telefonant a l’escola. Així mateix, l’alumnat podrà telefonar a la família utilitzant el telèfon del centre. Eviteu telefonar o enviar missatges en horari escolar. A l’autobús es permet el seu ús per escoltar música, consultar informació o xatejar de manera respectuosa .

Queda totalment prohibit enregistrar imatges o so amb qualsevol aparell electrònic i sols el professorat podrà consentir-ho en determinades activitats.

Així mateix, les famílies no podran enregistrar  imatges o so amb qualsevol aparell electrònic en festes,  dies especials o altres (norma de la Conselleria) ni tampoc fer-les públiques. Sols el personal de l'escola té autorització específica de les famílies per fer-ho dintre del recinte escolar.

Els portàtils, tauletes, etc, sols es duran si el mestre/a els demana per a algun treball concret.

14.ORGANITZACIÓ  DE  LA CONVIVÈNCIA.

Conviure suposa respectar i en eixe sentit, totes les persones que comparteixen temps i espais així  ho han d'entendre. La convivència també comporta l'aparició de conflictes. Des de l'escola eduquem per una convivència suportada en el diàleg com a vehicle de resolució d'aquestos.

Necessitem, però, unes normes bàsiques que ens hi ajuden.

                                     NORMES GENERALS DE CONVIVÈNCIA

1.NO ES POT FUMAR NI CONSUMIR SUBSTÀNCIES NOCIVES.

2.CAL SER PUNTUAL A L'ENTRADA  A LES CLASSES.

3.NO ES PODEN UTLITZAR ELS MÒBILS NI LES  MAQUINETES D'OCI AL PATI NI A LES CLASSES SENSE PERMÍS DEL PROFESSORAT

4.CAL RESPECTAR EL MATERIAL I LES INSTAL· LACIONS.

5.ESTAN PROHIBIDES LES AGRESSIONS FÍSIQUES I VERBALS.

6.QUEDA PROHIBIDA LA SUPLANTACIÓ DE LA PERSONALITAT I/O FALSIFICACIÓ DE DOCUMENTS AIXÍ COM L’ENREGISTRAMENT D’IMATGES I SO SENSE PERMÍS DEL PROFESSORAT.

Tot açò es troba al reglament de règim intern (RRI),  que regula la convivència al centre.

                             EXTRACTE DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL CENTRE

Es seguirà allò establert al RRI de l'escola contemplat al PEC (Projecte Educatiu del Centre) i el que s'estipula al DECRET 39/2008, de 4 d’abril, del Consell, sobre la convivència en els centres docents no universitaris sostinguts amb fons públics i sobre els drets i deures de l’alumnat, pares, mares, tutors o tutores, professorat i personal d’administració i serveis. [2008/4159]

A.-  Drets i deures de l'alumnat.

Drets:  - A rebre la formació que assegure el total desenvolupament de la seua personalitat.

- Igualtat d'oportunitats.

- Respecte a la seva consciència i la seva intimitat.

- Respecte a la seva integritat física  i moral i la seva dignitat personal.

- A participar en el funcionament de la vida del centre.

- A ser informats.

- A associar-se.

- A reunir-se al centre per activitats de caràcter escolar o extraescolar.

- A l'orientació escolar i professional.

- A rebre ajudes per compensar carències de tipus familiar, econòmic i sociocultural.

- A la cobertura sanitària i protecció social.

- A l'ajuda escolar en cas d'accident o malaltia perllongada.

         Deures:  - D'estudi. 

                          - De respectar les normes del centre.

                        - D'assistir a classe i participar.

                 - De respectar els horaris.

                           - De seguir les orientacions del professorat.

                        - De respectar el dret a l'estudi dels seus companys/es.

                        - De respectar les normes de convivència.

- De respectar la llibertat , intimitat , integritat i llibertat

  - De fer un ús correcte de bens i instal·lacions.

  - De participar a la vida i funcionament del centre.

 B.- Faltes i Sancions

Es considera falta tots aquells fets i omissions que s'allunyen de les normes generals bàsiques relacionades amb la convivència.

Les faltes es tipifiquen en lleus i greus.

          Lleus: Manca de puntualitat a les classes.

                     Manca d'assistència a les classes.

                     Deteriorament no intencionat de materials i instal·lacions.

                     Actes pertorbadors: xarrar i molestar a les classes.

Greus:

Fumar al centre i el consum de substàncies nocives.

Indisciplina i ofenses greus.

Agressió física i verbal.

Danys greus per ús indegut

Actes pertorbadors greus.

Indisciplina i injúries molt greus.

                               Agressions físiques molt greus.

                               Faltes greus amb intencionalitat, publicitat o en col·lectiu.

     Suplantació de personalitat, fabricació o subtracció de documents.

     Enregistrament i publicació d’imatges o so sense permís.

     Principis que s'han d'acomplir al sancionar:

La sanció ha de ser proporcional amb la falta.

La sanció ha de tenir una finalitat educativa.

L'alumnat no ha de ser privat del dret a l'educació.

     Atenuants (factors que reduïxen la falta):

            Espontània confessió de la falta.

                  No tenir sancions anteriors.

                  Reparació de danys causats.

                  Petició pública d'excuses.

                  No tenir intenció de causar mal.

Agreujants (factors que agreugen la falta):

              - Circumstàncies concurrents:

                     . No tenir intenció de reparar els danys.

                     . Publicitat.

                     . Premeditació.

                   - Reiteració en faltes.

                   - Estimular la falta col·lectiva.

                   - Aprofitar-se del càrrec de representació.

Les faltes greus les sanciona el  CONSELL ESCOLAR (COMISSIÓ DE CONVIVÈNCIA) junt a la DIRECCIÓ DEL CENTRE

14.  LECTURES RECOMANADES.

Recomanem la lectura dels següents llibres que poden ajudar-vos a comprendre i millorar la relació amb els vostres fills i filles adolescents:

Planeta ESO.  Empar Fernández i Judit Pujadó.Edicions La Campana.

Carta a un jove adolescent. Vittorino Andreoli. Editorial Bromera.

Respuestas a 100 preguntas sobre la adolescència. Philippe Jeammet.         HEBE Fundació  Valenciana Salut Mental i Adolescència.

Mira la Tele ¡i pensa-hi¡.  Enric Senabre. Editorial Bullent.

Enseñar a convivir no es tan difícil: para quienes no saben qué hacer con sus hijos o hermanos. Manuel Segura. Editorial Desclee de Brourver.

Mi hijo, las drogas y yo, entre adolescentes. José Antonio García Rodríguez. Edaf, 2000.

Adolescentes en riesgo. Manuel Tain y José Javier Navarro. Editorial CCS.

Intel·ligència Emocional. Daniel Goleman .Ed. Kairos, 1995.

Diccionari dels sentiments. J. A. Marina. Ed. Anagrama, 1999,

El laberint dels sentiments.  J. A. Marina.  Ed. Anagrama, 1996,