Últimes places per a Infantil 1 i 2 Anys!!

primaria

L'Educació Primària és una etapa escolar obligatòria que contempla l'aprenentatge i educació dels infants entre els sis i els dotze anys.

Està articulada, en aquest moments sota dues normatives: LOE (2n, 4t i 6é) i LOMQE (1r, 3r i 5é).

Canvis en la normativa i acords escolars:

1.-Desaparició dels cicles, passant a ser cursos (sis, de 1r a 6é), desapareixent la figura de la Coordinació de Cicle i potenciant-se la Coordinació de nivell.

2.-Les cinc hores lectives diàries queden repartides en sis sessions de 45' cadascuna en compte de les cinc sessions de 54' de la normativa anterior.

45x6+30'esplai=300' diaris= 54'x5+30'esplai=300' diaris

3.-Noves assignatures:

 

Durant els dos primers cursos és fonamental l'adaptació adequada per l'aprenentatge de les tècniques instrumentals bàsiques com són la lectura i escriptura, el càlcul mental , el raonament lògic i el desenvolupament d'una adequada motricitat.

La capacitat de poder jugar d'una manera reglada és superior a l'etapa d'Infantil, amb la qual cosa la capacitat que tenen de poder esperar i de respectar les normes establertes, són aprofitades també en el procés d'ensenyament.

Conscients d'aquests cursos-pont entre l'Escola Infantil i la de Primària, les activitats i reptes didàctics han de tenir en compte aquesta etapa del creixement, de maduració del pensament abstracte, de la necessitat de moure's, de preguntar i d'escassa inhibició.

Els dos cursos següents, coincidixen amb un moment maduratiu diferent de l'anterior: la latència, una actitud més relaxada que els permet afrontar l'aprenentatge sense tantes tensions internes, la qual cosa afavorix el procés escolar.

Els cursos de cinquè i sisè són pont entre aquesta etapa i la superior. En aquesta finalització d'etapa l'Escola ja té programada la coordinació entre el professorat de 6é i el de l'ESO i prevista una reunió informativa amb les famílies del darrer curs per informar del pas a l'Educació Secundària, etapa en què els interessos dels preadolecents i adolescents s'amplien i diversifiquen.

Durant l'etapa de Primària continua el Programa d'Immersió Lingüística amb l'objectiu d'equiparar les competències de l'alumnat entre el castellà i el valencià.

Presentació del Claustre

Tutors i Tutores

1rA:Raquel Navarro

1rB:Anna Nohales

2nA:Verònica Silvestre

2nB:Silvia Llop

3rA:Carles García

3rB:Joan Tormo

4tA:Gloria Gil

4tB:Alba Polit

5éA:Arantxa Carretero

5éB:Isabel de Gracia

6éA:Jose Aguilar

6éB:Pepa Barber

Professorat especialista:

Anglès: Vicky Olivares i Tania Elorza.

Educació Física: Enric Coscollar i Héctor Torner

Música: Christian García 

 

Gabinet Psicopedagògic:

Maria Romero i Joan Lluís Clausell, Aina Soler, Carmen Ferrándiz, Piedad Alonso i Ana Cervera

Bibliotecàries: María José Domingo i Isabel De Gracia. 

Cap d'estudis: Christian García

Director: Miguel Ángel Moret