primaria

L'Educació Primària és una etapa escolar obligatòria que contempla l'aprenentatge i educació dels infants entre els sis i els dotze anys.

Està articulada, en aquest moments sota dues normatives: LOE (2n, 4t i 6é) i LOMQE (1r, 3r i 5é).

 

Canvis en la normativa i acords escolars:

1.-Desaparició dels cicles, passant a ser cursos (sis, de 1r a 6é), desapareixent la figura de la Coordinació de Cicle i potenciant-se la Coordinació de nivell.

2.-Les cinc hores lectives diàries queden repartides en sis sessions de 45' cadascuna en compte de les cinc sessions de 54' de la normativa anterior.

45x6+30'esplai=300' diaris= 54'x5+30'esplai=300' diaris

3.-Noves assignatures:

 

Durant els dos primers cursos és fonamental l'adaptació adequada per l'aprenentatge de les tècniques instrumentals bàsiques com són la lectura i escriptura, el càlcul mental , el raonament lògic i el desenvolupament d'una adequada motricitat.

 

La capacitat de poder jugar d'una manera reglada és superior a l'etapa d'Infantil, amb la qual cosa la capacitat que tenen de poder esperar i de respectar les normes establertes, són aprofitades també en el procés d'ensenyament.

 

Conscients d'aquests cursos-pont entre l'Escola Infantil i la de Primària, les activitats i reptes didàctics han de tenir en compte aquesta etapa del creixement, de maduració del pensament abstracte, de la necessitat de moure's, de preguntar i d'escassa inhibició.

 

Els dos cursos següents, coincidixen amb un moment maduratiu diferent de l'anterior: la latència, una actitud més relaxada que els permet afrontar l'aprenentatge sense tantes tensions internes, la qual cosa afavorix el procés escolar.

 

Els cursos de cinquè i sisè són pont entre aquesta etapa i la superior. En aquesta finalització d'etapa l'Escola ja té programada la coordinació entre el professorat de 6é i el de l'ESO i prevista una reunió informativa amb les famílies del darrer curs per informar del pas a l'Educació Secundària, etapa en què els interessos dels preadolecents i adolescents s'amplien i diversifiquen.

Durant l'etapa de Primària continua el Programa d'Immersió Lingüística amb l'objectiu d'equiparar les competències de l'alumnat entre el castellà i el valencià.

Presentació del Claustre

 

Tutors/es

1rA:Verònica Silvestre

1rB:Raquel Navarro

2nA:Arantxa Carretero

2nB:Tania Elorza

3rA:Carles García

3rB:Gloria Gil

4tA:Jesús Escobar

4tB:Aïda Castellano

5éA:Jose Aguilar

5éB:Pepa Barber

6éA:Isabel de Gracia

6éB:Joan Tormo

 

Professorat especialista:

 

Anglès: Vicky Olivares (Professora especialista). Verónica Silvestre, Tania Elorza, Jesús Escobar, Aïda Castellano, Pepa Barber, Joan Tormo (Tutors)

 

Educació Física: Enric Coscollar i Héctor Torner

 

Gabinet Psicopedagògic: Carmen Ferrándiz, Psicóloga; Gladys Jacobo, Professora Terapèutica, Aina Soler (Psicopedagoga).

 

Música: Christian García (professor especialista). Jose Aguilar (tutor)

 

Cap d'estudis. Christian García

 

Director: Miguel Ángel Moret